Kurs dla dzieci

Kurs dla dzieci opracowany został w sposób umożliwiający rozwijanie wszystkich sprawności językowych. Dzieci uczą się operować pełnymi zdaniami, wyrażać swoje uczucia, myśli i pragnienia w języku angielskim. Kurs uczy również czytać i pisać, natomiast szereg ćwiczeń, zagadek i gier językowych zachęca do współpracy z innymi uczestnikami kursu, integrując grupę. Atmosfera zabawy, pozwalając dzieciom komunikować się w języku angielskim bez stresu, rozwija wyobraźnię i umiejętność twórczego myślenia.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy także tablicę interaktywną, dzięki której nauka języka staje się magiczna i przenosi w zupełnie inny wymiar oraz rejony odległe od tradycyjnego stylu nauczania. Materiały multimedialne, autentyczne nagrania, realne scenki w sklepie, restauracji, czy na lotnisku, a także liczne gry i zabawy pomagają uczniom opanować praktyczną umiejętność posługiwania się językiem obcym, oraz zrozumieć kulturę Wielkiej Brytanii.

Kursanci są dzieleni na cztery grupy wiekowe (4-5 lat, 6-7 lat, 8-9 lat oraz 10-12 lat) oraz przypisywani do grup odpowiadających ich poziomowi znajomości języka. Zajęcia prowadzone są przez lektorów specjalizujących się w nauczaniu dzieci. Spotkanie grupy trwa 45 minut dla dzieci ze szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, a terminy ustalane są na spotkaniu z rodzicami. Spotkania grup dzieci przedszkolnych odbywają się raz w tygodniu po 45 minut.

Poziom zaawansowania określany jest na podstawie testu kwalifikacyjnego, który można rozwiązać w szkole. Test jest bezpłatny i oceniany na miejscu.

Z testu kwalifikacyjnego zwolnione są dzieci rozpoczynające naukę od podstaw.

Cennik

DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

kursy rozpoczynają się 11.09.2023 i kończą 14.06.2024

Grupy: 6 - 10 osób, 1 lekcja = 45 minut (2 razy w tygodniu)

przy dokonaniu wpłaty za okres:

całość

(70 lekcji)

II raty

III raty

płatności miesięczne

jedna lekcja

22 zł

24 zł

25 zł

26 zł

płatność

1 540 zł

1000 zł

680 zł

750 zł

500 zł

500 zł

I rata 300 zł

+ 8 rat po 190 zł

 

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

kursy rozpoczynają się 18.09.2023 i kończą 14.06.2024

Grupy: 5 - 10 osób, 1 lekcja = 45 minut (raz w tygodniu)

przy dokonaniu wpłaty za okres:

całość

(30 lekcji)

II raty

jedna lekcja

28 zł

33,33 zł

płatność

840 zł

2x 500 zł


Cena kursu obejmuje

  • określenie poziomu zaawansowania (test kwalifikacyjny dla nowych uczniów),

  • wszystkie materiały potrzebne do nauki wraz z podręcznikiem (przy płatności za całość z góry)

  • zajęcia dydaktyczne, zgodnie z ich liczbą zagwarantowaną w umowie,

  • nieodpłatne konsultacje w celu uzupełnienia braków spowodowanych nieobecnością na zajęciach z przyczyn losowych,

  • korzystanie z zasobów biblioteki,

  • miesięczny raport postępów w nauce przesyłany rodzicom w formie e-mail,

  • test końcowy

  • certyfikat ukończenia kursu (pod warunkiem zaliczenia testu końcowego i obecności na co najmniej 80% zajęć w roku szkolnym)

 

Poziomy zaawansowania dla dzieci w wieku 7 – 12 lat

Skala Prime English

Opis poziomu zaawansowania

Skala Cambridge University ESOL Examinations

Skala wg zaleceń Rady Europy (Common European Framework of Reference)

Beginner

Początki nauki języka angielskiego dostosowane tematycznie do zainteresowań dzieci z wykorzystaniem atrakcyjnych technik nauczania odpowiednich dla tej grupy wiekowej.

Cambridge
Starters

A1 – Breakthrough
Dzieci poznają proste wyrażenia i zwroty
potoczne, których stosowanie zapewnia
im porozumiewanie się podczas nauki i zabawy.

Elementary

Tworzenie solidnych podstaw języka angielskiego; ćwiczenie prostych pytań i odpowiedzi; początki samodzielnej komunikacji.

Cambridge
Movers

Lower
Intermediate I

Pierwsze kroki na poziomie średnio zaawansowanym; intensywna praca nad językiem mówionym; tworzenie swobody rozumienia słuchanego tekstu oraz wypowiadania się w języku obcym.

Cambridge
Flyers

A2 – Waystage
Dzieci uczą się mówić o sobie, swoim otoczeniu, rodzinie, szkole i zainteresowaniach.

Lower
Intermediate II

II etap nauki na poziomie średnio zaawansowanym; wyrównywanie proporcji rozumienia, mówienia, czytania, pisania; tworzenie bazy gramatycznej dla bardziej złożonych struktur języka.

 

REGULAMIN SZKOŁY

§ 1. Postanowienia ogólne
Pod pojęciem:
1. „Szkoły” – rozumie się Prime English School, mieszczącej się pod adresem ul. Kościuszki 9, 33-300 Nowy Sącz.
2. „Studenta” – rozumie się uczestnika któregokolwiek z kursów opisanych w § 2 prowadzonych przez Szkołę.
§ 2. Kursy prowadzone przez Prime English School
1. Standard English – kurs języka angielskiego przeznaczony dla osób od 13 roku życia, prowadzony według podręczników wyselekcjonowanych przez
Prime English School. Poziom zaawansowania: od początkujący (beginner) do wyższy średnio-zaawansowany (pre-FCE). Liczba osób w grupach wynosi:
a. dla grup tradycyjnych – od 6 do 12 osób,
b. dla grup prestige – od 4 do 5 osób,
c. dla grup exclusive – od 2 do 3 osób,
d. dla grup VIP – 1 osoba,
2. English for kids – kurs języka angielskiego przeznaczony dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat z podziałem na grupy wiekowe, prowadzony według podręczników
oraz materiałów wyselekcjonowanych przez Szkołę. Liczba osób w grupach wynosi od 6 do 12.
3. Kurs FCE – kurs języka angielskiego przeznaczony dla osób przygotowujących się do egzaminu ‘First Certificate in English’, prowadzony według
podręczników oraz materiałów wyselekcjonowanych przez Szkołę. Poziom zaawansowania: wyższy średnio-zaawansowany (pre-FCE) – FCE. Liczba osób w
grupach wynosi od 6 do 12.
4. Kurs Advanced English – kurs języka angielskiego przeznaczony dla osób przygotowujących się do egzaminu ‘Certificate in Advanced English’ (CAE),
prowadzony według podręczników oraz materiałów wyselekcjonowanych przez Szkołę. Poziom zaawansowania: niższy zaawansowany (pre-CAE) –
zaawansowany (CAE). Liczba osób w grupach wynosi od 6 do 12.
5. Kurs Proficiency English – kurs języka angielskiego przeznaczony dla osób przygotowujących się do egzaminu ‘Cambridge Proficiency in English’ (CPE),
prowadzony według podręczników oraz materiałów wyselekcjonowanych przez Szkołę. Poziom zaawansowania: niższy biegły (pre-CPE) – biegły (CPE).
Liczba osób w grupach wynosi od 6 do 12.
6. Kurs Business English – przeznaczony dla osób chcących pogłębić wiedzę na temat spraw związanych z biznesem, prowadzony według podręczników oraz
materiałów wyselekcjonowanych przez Szkołę. Liczba osób w grupach wynosi od 6 do 12.
7. Kurs przygotowujący do matury – przeznaczony dla maturzystów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym prowadzony według podręczników oraz
materiałów wyselekcjonowanych przez Szkołę. Liczba osób w grupach wynosi od 6 do 12.
8. Kurs specjalistyczny – skupiający się na rozwinięciu wiedzy z poszczególnych zagadnień tematycznych, prowadzony według podręczników oraz materiałów
wyselekcjonowanych przez Szkołę. Liczba osób w grupach wynosi od 6 do 12.
§ 3. Zapisy na kurs
1. Osoby wyrażające chęć zapisania się do Szkoły, przystępują do testu kwalifikacyjnego. Test jest bezpłatny, trwa 25 minut i sprawdzany jest w Szkole
bezpośrednio po napisaniu. Istnieje także możliwość rozwiązania testu online. Z testu zwolnione są osoby, które rozpoczynają naukę od poziomu
początkującego (beginner).
2. Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w kursach, o których mowa w § 2 ust. 4 i 6, nie są zobligowane do napisania testu kwalifikacyjnego, jeśli przedstawią
kopię dyplomu zdania egzaminu FCE, nie starszą niż 2 lata.
3. Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w kursie, o którym mowa w § 2 ust. 5, nie są zobligowane do napisania testu kwalifikacyjnego, jeśli przedstawią kopię
dyplomu zdania egzaminu CAE, nie starszą niż 2 lata.
4. Zapisy prowadzone są przez cały rok. Ze zgłaszających się osób tworzone są grupy Studentów. Osoby te mogą być też dopisywane do istniejących grup
Studentów, z zachowaniem regulaminowej liczby osób w grupach.
5. Przed uiszczeniem opłaty Student ma prawo do skorzystania z dwóch lekcji próbnych, które doliczane są do pierwszej płatności w przypadku decyzji o
kontynuacji kursu.
6. Skorzystanie z dwóch, następujących po sobie, lekcji próbnych jest jednorazowe i naliczane jest Studentowi od momentu pierwszego pobytu na zajęciach.
Osobie, która już uczestniczyła w lekcjach próbnych, lecz przerwała naukę w Prime English School, nie przysługuje prawo ponownego skorzystania ze
wspomnianych lekcji.
§ 4. Wypowiedzenie umowy.
Słuchacz ma prawo zrezygnować z usług Szkoły bez podania przyczyny. Fakt ten powinien zostać zgłoszony w formie pisemnej w sekretariacie Szkoły, lub
przesłany na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. nie później niż 30 dni przed planowaną rezygnacją z dalszej nauki w Szkole.
§ 5. Płatności i zwroty
1. Po wykorzystaniu dwóch lekcji próbnych Student ma prawo zrezygnować z kontynuacji kursu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
2. W przypadku decyzji o kontynuacji uczestnictwa w kursie, Szkoła wystawia Studentowi płatność według stawek za lekcje określonych w cenniku Szkoły.
3. Student obowiązany jest dokonać pierwszej płatności nie później niż przed trzecią lekcją (wliczając lekcje próbne), potwierdzając powyższe okazaniem dowodu wpłaty w sekretariacie Szkoły.
4. Każda kolejna płatność za kurs powinna być zarejestrowana w sekretariacie Szkoły na 7 dni przed upływem okresu wykorzystania wpłaconych uprzednio
środków, oraz dokonana nie później niż do 7 dni od rozpoczęcia nowego okresu. Minimalna wysokość wpłaty to koszt nauki w ciągu jednego miesiąca.
5. W przypadku niewykonania czynności o których mowa w § 4 ust. 4, Student zostaje usunięty z listy Studentów i nie jest brany pod uwagę w kolejnym okresie rozliczeniowym po wykorzystaniu wpłaconych środków.
6. Student, który podpisał umowę na kurs, o którym mowa w § 2 ust. 1, na okres obejmujący co najmniej 140 lekcji, otrzymuje gratis podręcznik kursowy
adekwatny do poziomu zaawansowania, na jakim, w momencie zapisania Studenta na kurs, jest grupa, do jakiej Student został zapisany. W okresie trwania
umowy Studentowi przysługuje jeden podręcznik gratis.
8. Opłaty za kurs dokonywane są przelewem bankowym, lub gotówką.
9. Student, który wznawia kurs po przerwie w nauce, obowiązany jest uiścić opłatę za żądany okres przed pierwszą lekcją.
10. Student ma prawo żądać zwrotu opłaty za kurs. Kwota zwrotu jest sumą lekcji, które się jeszcze nie odbyły w grupie, do której Student jest przypisany,
uwzględniając § 5 ust. 11. Student nie jest uprawniony do żądania zwrotu za lekcje, które już zostały przeprowadzone. Dotyczy to również zajęć na których
Student był nieobecny.
11. Studentowi przysługuje zwrot kosztów za zajęcia, które się jeszcze nie odbyły, licząc pełne miesiące rozliczeniowe, na których student nie będzie już obecny.
Jeśli Student przerwie naukę w trakcie nowego miesiąca rozliczeniowego, zwrot kosztów jaki mu przysługuje naliczany jest od kolejnego miesiąca.
12. Szkoła dokonuje zwrotu:
a. na żądanie Studenta,
b. w przypadku niemożności znalezienia odpowiedniej grupy dla Studenta przez Szkołę.
13. Student żądający zwrotu opłaty za niewykorzystane lekcje, obowiązany jest dostarczyć pismo żądania zwrotu zawierające numer konta bankowego, na który Szkoła ma dokonać zwrot wraz z danymi personalnymi koniecznymi do weryfikacji tożsamości Studenta. Pismo to należy złożyć w sekretariacie Szkoły lub przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. nie później niż 30 dni przed planowaną rezygnacją z dalszej nauki w Szkole.
14. Student który uiścił opłatę za okres w trakcie którego był nieobecny, a nie przedłożył pisma żądania zwrotu lub zawieszenia, o którym mowa w § 5 ust. 13 oraz § 7 ust. 4, przed planowaną nieobecnością, traktowany jest jako uczestnik kursu i nie przysługuje mu prawo do zwrotu lub zawieszenia środków za zajęcia na których był nieobecny do momentu przedstawienia takiego pisma.
15. Rozliczenie zwrotu dokonywane jest na podstawie kalkulacji ilości lekcji niewykorzystanych przez Studenta (uwzględniając § 5 ust. 10), pomniejszonych o
kwotę rabatu otrzymanego w momencie dokonywania opłaty, który w przypadku zwrotu zostaje Studentowi anulowany.
16. Jeśli student, o którym mowa w § 5 ust. 6 , zażąda zwrotu przed upływem okresu obowiązywania umowy, Szkoła potrąca mu koszt podręcznika otrzymanego w ramach promocji za okres umowy. Koszt podręcznika ustalany jest na podstawie aktualnej ceny rynkowej podręcznika.
17. Szkoła nalicza opłatę manipulacyjną związaną z czynnościami przygotowania i dokonania stosownego przelewu w wysokości 50 zł. Niniejszy ustęp nie ma
zastosowania dla § 5 ust. 12b.
18. Zwroty dokonywane są przez Szkołę w terminie 14 dni od dostarczenia pisemnej dyspozycji.
19. Student zobowiązuje się do uczestnictwa w kursie od momentu rozpoczęcia zajęć do 30 czerwca (z wyłączeniem kursów, o których mowa w § 2 ust. 3 – 8). Do pierwszej płatności naliczana jest kwota za zajęcia które odbędą się w czerwcu. W przypadku uprzedniej rezygnacji Studenta z dalszej nauki, Szkoła
dokonuje zwrotu tej kwoty przy zachowaniu warunków opisanych w § 5 ust. 13.

§ 6. Nauka i egzaminy
1. Studenci uczą się w grupach, których liczba wynosi 6 – 12 osób, z wyjątkiem § 2 ust. 1 b-d. Liczba osób może ulec zmianie w każdym momencie trwania
kursu.
2. W przypadku, gdy liczebność grupy spada poniżej minimalnej ilości osób, Szkoła może wykonać następujące czynności:
a. wyznaczyć tym osobom inną grupę o tym samym, bądź zbliżonym poziomie zaawansowania. Terminy zajęć mogą ulec zmianie;
b. w przypadku kursu § 2 ust. 1, zaproponować zmianę standardu grupy pod względem liczebności (np. z grupy tradycyjnej na prestige lub odwrotnie);
c. zawiesić grupę do czasu uzupełnienia ilości osób do regulaminowego minimum;
3. Kursy podzielone są na etapy, z których każdy kończy się egzaminem.
4. Szkoła uznaje egzamin za zaliczony, jednocześnie umożliwiając Studentowi kontynuację kursu, w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku. Próg zaliczenia egzaminu wynosi 50%.
5. Studenci, którzy nie zaliczyli wymaganego minimum lub byli nieobecni na egzaminie, obowiązani są, w dniu ogłoszenia wyników, do zgłoszenia się do
sekretariatu Szkoły celem ustalenia nowego terminu egzaminu.
6. Student ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego. W przypadku ponownego niezaliczenia egzaminu, Szkoła wyznacza Studentowi inną grupą o
niższym poziomie zaawansowania, celem nadrobienia materiału i powtórzenia egzaminu. Terminy zajęć nowej grupy dla Studenta mogą ulec zmianie.
7. Szkoła stosuje rotację lektorów, zgodnie z założeniami i wymogami stosowanych metod nauczania. Zastosowanie rotacji lektorów uniemożliwia Studentom
wybór prowadzącego zgodnie z ich preferencjami. Szkoła zapewnia że wszyscy lektorzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia kursów
językowych na wszystkich poziomach zaawansowania.
8. Zabronione jest nagrywanie zajęć oraz egzaminów prowadzonych przez Szkołę.
§ 7. Zawieszenia i odwołanie zajęć
1. Szkoła oferuje możliwość zawieszenia kursu w sytuacji, gdy Student z różnych powodów jest zmuszony przerwać naukę.
2. W chwili zawieszenia kursu, naliczanie należności za odbywające się lekcje bez obecności Studenta jest wstrzymane.
3. Minimalny okres zawieszenia uczestnictwa w kursie to:
a. jeden miesiąc – w trakcie trwania roku szkolnego,
b. dwa tygodnie – w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień),
c. jeden tydzień – w okresie ferii zimowych.
4. Zawieszenie kursu musi być zgłoszone w sekretariacie Szkoły, nie później niż dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem okresu zawieszenia, w formie wypełnionego formularza zawieszeń, dostępnego w sekretariacie Szkoły lub przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail szkoły.
5. W przypadku zawieszenia kursu na okres do dwóch tygodni, Student ma prawo skorzystać z bezpłatnych lekcji, umożliwiających mu nadrobienie materiału.
6. W przypadku zawieszenia kursu na okres jednego miesiąca, Student zostaje przeniesiony do grupy adekwatnej poziomowi, jaki prezentował przed
zawieszeniem kursu.
7. W przypadku zawieszenia kursu na okres dłuższy niż jeden miesiąc, Student, po powrocie do Szkoły, obowiązany jest napisać test kwalifikacyjny
umożliwiający Szkole przypisanie go do grupy na odpowiednim poziomie.
8. Zawieszenie kursu może być również decyzją Szkoły, w przypadku, gdy ta nie jest w stanie zapewnić Studentowi grupy na odpowiadającym mu poziomie.
9. Jeśli wszyscy Studenci w grupie wyrażą chęć odwołania zajęć, przysługuje im takie prawo pod następującymi warunkami:
a. fakt ten powinien zostać zgłoszony do sekretariatu Szkoły nie później niż 7 dni przed planowanym odwołaniem,
b. Szkoła ustali inny termin „odrobienia” zajęć, konsultując ten fakt z uczestnikami kursu.
10. Studenci uczestniczący w kursie o którym mowa w § 2 ust. 1d mają prawo do odwołania ustalonego terminu zajęć, pod warunkiem że zgłoszą ten fakt w
sekretariacie Szkoły, bądź telefonicznie nie później niż 24 godziny przed planowanym odwołaniem. W innym przypadku Szkoła nalicza Studentowi opłatę za
zajęcia według obowiązującego cennika dla w/w zajęć.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Student oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Szkoły oraz wyraża zgodę na postanowienia w nim zawarte, potwierdzając powyższe własnoręcznym
podpisem złożonym na Umowie zawartej ze Szkołą będącej odrębnym dokumentem.
2. W przypadku osób poniżej 13 roku życia, wymagany jest podpis prawnego opiekuna Studenta.
3. Niestosowanie się do postanowień zawartych w Regulaminie może skutkować usunięciem z listy Studentów.
4. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony do użytku z dniem 5 sierpnia 2018.

Zaufali nam